گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/11/24 - 16:11
كد :4

الکترود چسبی

الکترود چسبی

عرضه مجدد الکترود چسبی از اواسط اسفند ماه

با توجه به استقبال همکاران فیزیوتراپیست از الکترودهای چسبی از اواسط اسفند ماه عرضه مجدد آن آغاز خواهد شد

الکترودهای جدید در سه سایز

41×41   -50×50   -   90×50 خواهند بود

قیمت ها متعاقبا اعلام خواهد شد